Psykofyysinen fysioterapia ja Ratkaisukeskeinen lyhytterapia Turku 

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.
Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön.

Erityisesti suosittelemme psykofyysistä työskentelyä ihmisille, joilla on:

-Mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
-Neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
-Stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
-Pitkittyneitä kiputiloja
-Vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
-Traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita. 

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä

Nämä ovat mm. liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet.

Kuntoutuksen avulla asiakas:

-Oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
-Saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
-Löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
-Oppii rentoutumista, tasapainottumista ja stressinhallintaa
-Kykenee itse säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan
-Pystyy omien oivalluksiensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
-Kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
-Pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan
-Oppii vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista


Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa.

(www.psyfy.net)

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA 

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on? Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään elämäsi solmukohtiin ja etsitään niille yhdessä ratkaisua. Terapian ydinajatuksena on tunnistaa omat voimavarat ja vahvistaa niitä. Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita diagnooseja tai lääkärinlähetettä. Tarve keskustella mieltä painavasta asiasta riittää. Terapiassa voidaan käsitellä parisuhteen ongelmakohtia, opiskelija- ja työelämän murheita, stressiä, ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä tai muita mieltä painavia asioita. Lyhytterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta rakentaessa. Lyhytterapiakäyntejä on 1–20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan.

Lyhytterapeutin koulutus on kaksivuotinen ammatillinen täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapia ei ole psykiatrista sairaudenhoitoa, eikä psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjaamme asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. Lyhytterapeutit toimivat eettisten ohjeiden mukaan.